• Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU TOWARU


NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................


ADRES:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................


Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)
nazwa Banku: ..........................................................................................................


Numer rachunku.......................................................................................................

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU

 

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)